Henry Jewels Store
.

Om Mani Padme Hum - Thần chú tiếng Phạn đem lại may mắn bình an

03/05/2018 10:56 +07 - Lượt xem: 9129

Là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nếu ai đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, có sức mạnh hàng phục yêu ma, hóa giải diệt trừ mọi tai nạn đem lại sự an lành và may mắn cho bạn.

Câu thần chú này là : “Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.”

Dịch là : (Nên biết Bát nhã ba la mật đa là thần chú lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không chi sánh bằng, trừ được tất cả khổ ách, chắc thật không dối).

Có nghĩa là:

”Ðại thần chú” nghĩa là chú thần lớn, tức có thần lực vĩ đại, có thể chuyển dời, thay đổi mọi việc.
_ Thần chú trí tuệ ấy chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não nên nói là “đại minh chú”, nghĩa là chú cực kỳ sáng chói, tức chú minh lớn.
_ Cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được vô thượng Niết bàn nên nói là “chú vô thượng”, nghĩa là chú không có gì cao hơn nữa.
_ Lại cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được vô thượng bồ đề, nên nói là “chú vô đẳng đẳng”, nghĩa là chú sánh với cái không gì sánh kịp.
_ Đức Phật đã tán thán và tôn xưng phép tu ấy như là thần chú. Và vì có công đức như thế, cho nên, trừ được tất cả thống khổ ách nạn.
_ Cũng vì công đức ấy là công đức quả có trên hiện thực cho nên, khẳng định lại một lần nữa rằng nó là chân thật, vì chẳng phải là dối gạt.

Nếu bạn đeo trì chú này cũng như đồng thấy thân Kim Cang của Như Lai. Và bạn hay niệm tụng, tức được vô tận biện tài, ngày ngày thường đủ sáu Ba la mật, viên mãn công đức. Ðây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.

Nếu người nào thường hay thọ trì chú Ðại Minh này, khi đang trì tụng có 99 căn già hà sa số Như Lai tập hội, lại có vi trần số Bồ Tát tập hội, lại có vô số Thiên Long, Bát Bộ đến để hộ vệ người ấy.

Người trì tụng Thần chú này bảy đời dòng họ đều sẽ được giải thoát, trong bụng có các loài trùng sẽ được địa vị bất thoái chuyển của Bồ Tát. Tóm lại, Thần chú này khi bạn đeo trên người sẽ đem lại an lành và tốt đẹp cho bạn trong cuộc sống.

>>> Tham khảo các mẫu nhẫn Titan có khắc chữ Phạn Om Mani Padme Hum tại đây.

 
Bài xem nhiều